مخاطبان کنفرانس

مخاطبان کنفرانس

اساتید، صاحبنظران، مدیران و دانشجویان

دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی و کلیه موسسات آموزشی و پژوهشی

پژوهشگران و علاقمندان به رشته توسعه پایدار شهری

سازمان ها، شرکت ها و کلیه نهادهای فعال در زمینه عمران، معماری و شهرسازی 

شرکت ها دفاتر مهندسی، فنی و پیمانکاری

و تمامی علاقمندان به محورهای کنفرانس