اهداف کنفرانس

اهداف کنفرانس

فراهم نمودن بستر مناسب برای تبادل افکار و دستاوردهای تحقیقاتی مهندسین و فعالان حوزه های عمران، معماری و شهرسازی

ارائه دستاوردهای تحقیقاتی  و علمی جهت استفاده در زمینه عمران، معماری و شهرسازی

فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم برای شناخت اصولی و گسترده تبادل صنعت و دانشگاه

آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردهای عمران ، معماری و شهرسازی