کمیته علمی و داوری کنفرانس

اعضای کمیته علمی و داوری

رسول نوده فراهانی دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

محمود اژدری – دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

مهسا اسدی – دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد واحد اهواز

پویا آرزومند لنگرودی – دکتری مهندسی عمران دانشگاه آزاد تهران جنوب

مرضیه ابراهیمی پور – دکتری تخصصی شهرسازی دانشگاه آزاد واحد قزوین

اسماعیل امیدعلی – دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد تهران جنوب

فرانک بهدوست – دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

سمیرا قانعی – دکتری تخصصی شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین

مصدق خورشیدی نسب – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران7

سپیده علاقمند – دکتری تخصصی مهندسی معماری واحد تهران شمال

علیرضا راستی کردار – کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سیرجان

مریم پورحیدر توچاهی – کارشناسی ارشد معماری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

داریوش اردلان – دکتری تخصصی شهرسازی عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد قزوین

پویا احمدی – دکتری مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

حمزه ابراهیم نژادیان – دکتری مهندسی عمران دانشگاه ارومیه

نرگس طالب ولی الله – دکتری شهرسازی دانشگاه یزد

طرلان زرنشانی اصل – دکتری معماری دانشگاه آزاد واحد تبریز

مسعودمدانلوجویباری – پژوهشگر پسادکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مدرس دانشگاه پیام نور ، دانشگاه جامع علمی کاربردی

هدیه دبیری – دکتری معماری دانشگاه آزاد تهران غرب

سیده مریم مجتبوی – پژوهشگر دکتری معماری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

معصومه پنبه کار بیشه – دکتری تخصصی مهندسی عمران – محیط زیست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

رضوان مهدی زاده – دکتری زمین شناسی دانشگاه شیراز

امین کوکبی – دکتری مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد سنندج

صابر صدیقی – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی

محمد قربانزاده - مدير گروه معماری دانشگاه فني و حرفه ای دانشگاه قاضي طباطبايي اروميه

پریسا شاه وردی - عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای