انواع مقالات مورد تایید جهت ارسال
1400/09/06

بنا بر تصمیم کمیته علمی کنفرانس، مقالات تمام متن در قالب فایل WORD و به دو زبان انگلیسی یا فارسی در قالب های زیر که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت :

مقالات علمی – پژوهشی

مقالات – علمی ترویجی مروری

مطالعات موردی

مقالات یا گزارش های تحلیلی – انتقادی

طرح های تحقیقاتی